Permanentní GNSS stanice GOPE
O stanici Souřadnice GNSS observace Historie GNSS Stabilizace
GNSS systém Tok dat Zakrytí oblohy Mapa
Meteo systém Srážky Podzemní voda Vlhkost půdy

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11502M002
kód stanice GOPE
číslo v lokální síti 10.12
triangulační list 2207

Permanentní GNSS stanice GOPE je provozována operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ).

Pohled na budovu s anténou od jihovýchodu Pohled na budovu s anténou od severovýchodu
Pohled na střechu od východu
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše hlavní budovy Geodetické observatoře Pecný

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.


Zpět na obsah stránky.


Souřadnice bodu

S-JTSK
Y = 719512,302 m X = 1065662,523 m
B = 49 54 52,02684 N L = 14 47 12,30091 E


ITRF2000 v epoše 1997,0
X = 3979316,259 m Y = 1050315,340 m Z = 4857067,020 m
B = 49 54 49,33285 N L = 14 47 08,23214 E Hel = 592,594 m
Vx = -0,0165 m/rok Vy = +0,0170 m/rok Vz = +0,0083 m/rok
(Souřadnice určeny z dlouhodobých měření Mezinárodní GNSS službou - IGS)

ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3979316,448 m Y = 1050312,258 m Z = 4857066,901 m
B = 49 54 49,32635 N L = 14 47 08,22576 E Hel = 592,607 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 547,58587 m
(Určeno kombinací nivelace a trigonometrického určování výšek v roce 1998)

S-Gr95
G = 980928,9166 mgal

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ITRF2000
= International Terrestrial Reference Frame, rok realizace 2000, epocha souřadnic 1997,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)
Vx, Vy, Vz jsou velikosti ročních změn souřadnic X, Y a Z

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška

S-Gr95
= tíhový systém 1995
G je tíhové zrychlení


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace bodu

Zděný pilíř vznikl úpravou komína, je zakončen nad jižní částí střechy hlavní budovy Geodetické observatoře Pecný. V pilíři je zabetonována trojice svislých tyčí zakončených závitem. Horizontovaná ocelová deska je připevněna pomocí matek k tyčím. Na ocelové desce je připevněn přípravek pro orientaci antény a od poloviny roku 2006 též distanční sloupek z izolantu.

Detail referenčního bodu
Referenční bod

Bod je definován jako průsečík svislé osy středového otvoru v ocelové desce s horní plochou desky. Otvorem je provlečen šroub, který trvale připevňuje přípravek pro orientaci GNSS antény.

Detail antény
Pohled na anténu Trimble (1993-1999) na pilíři

Na pilíři je excentricky umístěna nivelační značka a označení tíhového bodu. Pilíř prochází celou konstrukcí budovy, je s ní spojen v jednotlivých patrech. Pilíř je ukončen v nejnižší části základů budovy. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace
Náčrt umístění pilíře v hlavní budově


Zpět na obsah stránky.

GNSS observace

Permanentní GPS observace jsou prováděny v rámci Mezinárodní služby GNSS (International GNSS Service - IGS) a v rámci permanentní sítě EUREF (EUREF Permanent Network - EPN).

Měření na permanentní stanici GOPE slouží spolu s měřeními na dalších bodech:
- k určování přesných drah družic systémů GPS NAVSTAR a GLONASS,
- k určování souřadnic stanice GOPE a velikostí jejich změn v čase pro studium pohybu euroasijské desky a studiu vnitrodeskových pohybů a pro definici souřadnicového systému ETRS (European Terrestrical Reference System) v České republice,
- k monitorování stavu a změn některých atmosferických parametrů, zejména v čase blízkém reálnému (GPS meteorologie),
- ke zjišťování rozdílů referenčních souřadnicových a časových systémů WGS84 a PZ90 a GPS time a UTC(SU) používaných systémy GPS NAVSTAR a GLONASS,
- k navázání časové škály GPS time na systém atomového času udržovaného časovými laboratořemi,
- k určování drah nízkoletících družic,
- jako referenční data pro zpracování měření z nízkoletících družic,
- jako data z referenční stanice pro metody diferenčního GPS i Real-Time Kinematic (RTK),
- jako data z kontinuálně pozorující stanice pro Českou síť permanentních stanic pro určování polohy - CZEPOS a pro síť TopNet.

Každou sekundu jsou aparaturou na stanici zpracovány signály všech družic systémů GPS NAVSTAR a GLONASS, které jsou nad obzorem (výšková maska 0 stupňů). Data ve formě pseudovzdáleností, doppler counts, fází resp. RTCM korekcí jsou buď ukládána do souboru nebo v prakticky reálném čase odeslána do NTRIP casteru v operačním centru.


Zpět na obsah stránky.


Historie GNSS

7. září 1993
zahájení permanentních GPS observací s přijímačem Trimble 4000SSE a anténou Trimble 4000ST L1/L2 Geodetic

29. duben 1995
po několika experimentech zahájena kontinuální registrace dat do počítače

14. květen 1995
zahájeno posílání dat do datového centra OLG, Graz, Rakousko

28. červen 1995
automatické posílání dat skrze připojení registračního počítače k síti Internet

3. září 1995
data z GOPE jsou používány v analytickém centru CODE, Bern, Švýcarsko k určování přesných drah

11. - 19. červen 1997
závada přijímače Trimble 4000SSE, po dobu opravy měřeno přijímačem Geotracer 100

17. listopadu 1998
zahájeno odesílání dat v hodinových intervalech do datového centra OLG

4. listopadu 1999
přijímač Trimble 4000SSE s anténou byl vyměněn za přijímač Ashtech Z18 a anténu Ashtech Choke Ring GG s ochranným krytem, byla zahájena i observace družic systému GLONASS, společná data (obsahující měření GPS NAVSTAR i GLONASS) odesílána do regionálního datového centra BKG, Frankfurt Am Main, Německo, současně jsou odesílána i meteorologická data.

Přijímač Ashtech
Přijímač Ashtech se staničním počítačem

24. července 2000 - 4. října 2000
porucha přijímače Ashtech Z18 - přijímač i anténa poslány k výrobci do opravy, měření bylo prováděno záložní aparaturou Trimble 4000SSE s anténou Trimble. Z opravy byla zaslána zpět nová anténa Ashtech Choke Ring.

20. června 2001
zahájeno odesílání dat pro LEO pilot project (zpracování dat z nízkoletících družic) do globálního datového centra CDDIS, GSFC, NASA, Maryland, USA.

3. července 2002
ukončeno odesílání dat obsahujících pouze měření GPS NAVSTAR, od tohoto dne jsou odesílány pouze denní a hodinové soubory obsahující měření GPS NAVSTAR současně s měřením GLONASS (do obou datových center - OLG i BKG).

20. ledna 2006
závada v anténě Ashtech Choke Ring GG zastavila observace.

24. ledna 2006
observace pokračují s využitím zapůjčené antény Ashtech Choke Ring GG.

14. července 2006
zapůjčená anténa Ashtech Choke Ring GG byla vyměněna za anténu Topcon CR3_GGD.

Anténa Topcn CR3-GGD
Anténa Topcon CR3-GGD

14. prosince 2009
přijímač Ashtech Z18 s anténou Topcon CR3_GGD byl vyměněn za přijímač Topcon NetG3 a anténu Topcon CR-G3 se sférickým ochranným krytem, která má fázová centra určená kalibrací v Geo++.

Zpět na obsah stránky.


GNSS systém

V současnosti je měřeno přijímačem Topcon NetG3, výrobní číslo 401-01308 a anténou Topcon CR-G3 se sférickým protisněžným krytem, IGS označení TPSCR.G3 TPSH, výrobní číslo 383-0161.

Anténa Přijímač
Anténa Topcon CR.G3 a přijímač Topcon NetG3

Charakteristiky přijímače
dvoufrekvenční geodetický přijímač
GNSS systém:
GPS NAVSTAR+GLONASS
interval měření:
1 sekunda
výšková maska:
0 stupňů

Přijímač je napojen na staniční počítač dvojicí linek a pomocí něj jsou pořizovány následující výstupy:
- datové soubory ve formátu RINEX, obsahující data z družic GPS NAVSTAR a GLONASS v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech. Tato data jsou v operačním centru využívána pro tvorbu všech odvozených typů dat.
- proud dat v reálném čase v 1 sekundovém taktu ve formátu RTCM v transportní obálce NTRIP.

Pro archivaci jsou dále pořizovány:
- datové soubory v TPS formátu (binární formát Topcon Positioning System) v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech a
- datové soubory ve formátu RINEX z družic GPS NAVSTAR a GLONASS v 30 sekundovém taktu v denních souborech.

Informační soubor (site log) o GPS systému na bodě GOPE: gope.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Stanice GOPE v informačním systému centrálního byra IGS.
Stanice GOPE v informačním systému permanentní sítě EUREF.

Zpět na obsah stránky.


Tok dat

Přijímač Topcon je umístěn v místnosti observatoře, ve které je též umístěn staniční počítač. Přijímač je připojen ke staničnímu počítači dvojicí seriových linek. První linkou je prováděno řízení přijímače a přenos dat do firemního software PC-CDU a druhá linka slouží pro přenos real-time RTCM dat. Staniční počítač je zapojen do lokální počítačové sítě observatoře.

Staniční počítače
Staniční počítače s přijímači

Ve staničním počítači běží pod operačním systémem MS Windows XP několik programů: primárním programem je již zmíněný PC-CDU firmy Topcon, který měřená data ukládá na disk, odkud je program AUTOGEN odesílá do operačního centra ve formátu VESOG (včetně navigačních a meteorologických souborů). Data tedy nejsou stahována operačním centrem, nýbrž odesílána staničním počítačem. Real-time RTCM data, která vytváří přijímač, jsou počítačem pomocí NTRIP serveru přenášena na NTRIP caster v operačním centru . Meteorologická data jsou zaznamenávána na jiném počítači programem LOGSENS.

Obrazovka
Obrazovka staničního počítače s okny spuštěných programů


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je nad horizontem (0 stupňů) a jejich signál je možno přijímat. Pro zlepšení příjmových podmínek bylo na podzim roku 2001 provedeno vykácení části pozemku observatoře a zasázen nový les. Přehled zakrytých částí oblohy po tomto zásahu udává obrázek, který odpovídá stavu z prosince 2001.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama

Zpět na obsah stránky.


Mapa

Foto okolí bodu
Fotografie okolí bodu

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Meteorologická čidla na GO Pecný

Měření úhrnů srážek

Měření výšky hladiny podzemní vody

Měření vlhkosti půdy na GO Pecný


Zpět Home
Poslední změna 19. I. 2010 Webmaster