Permanentní GNSS stanice POL1
O stanici Souřadnice GNSS observace Historie GNSS Stabilizace
GNSS systém Tok dat Zakrytí oblohy Meteo systém
Srážky Vlhkost půdy Podzemní voda Historie meteočidel

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11530M001
kód stanice POL1

Permanentní GNSS stanice POL1 je provozována Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem s podporou Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

Pohled na stabilizaci bodu
Pohled na stabilizaci bodu

Pro získání dat z této stanice kontaktujte přímo Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce.


Zpět na obsah stránky.


Souřadnice bodu

Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3914079,849 m Y = 1146206,695 m Z = 4888342,702 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Poznámka:

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace bodu

Bod je umístěn v objektu Polom. Bod je stabilizován šroubem nucené centrace v betonovém pilíři o výšce 1,35 m nad zemí. Bod je definován jako průsečík svislé osy šroubu s horní plochou zabetonované matice. Na šroubu je připevněn přípravek umožňující orientaci připevněné GNSS antény.

Detail antény
Pohled na anténu na přípravku


Zpět na obsah stránky.

GNSS observace

Stanice byla vybudována pro geodetické práce Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Připravuje se její zapojení do České sítě permanentních stanic pro určování polohy - CZEPOS a do Permanentní sítě EUREF - EPN (EUREF Permanent Network). Stanice je součástí národního zhuštění Evropské kombinované geodetické sítě ECGN (European Combined Geodetic Network). Stanice je připojena do České státní nivelační sítě ČSNS. Jsou zde prováděna také opakovaná měření tíhového zrychlení absolutním gravimetrem.

Každou sekundu jsou aparaturou na stanici zpracovány signály všech družic systému GPS NAVSTAR, které jsou výše jak 5 stupňů nad obzorem. Data ve formě pseudovzdáleností, Doppler counts, fází a RTCM korekcí jsou buď ukládána do souboru nebo v prakticky reálném čase odesílána do NTRIP casteru v operačním centru.

Zpět na obsah stránky.


Historie GNSS

Stanice POL1 je v provozu nejméně od roku 2000.

8. září 2009
zahájeno odesílání permanentních pozorování přijímačem Trimble NetRS a anténou Trimble Zephyr Geodetic se sférickým ochranným krytem do operačního centra VESOG

Zpět na obsah stránky.


GNSS systém

V současnosti je měřeno přijímačem Trimble NetRS, výrobní číslo 39114 a anténou Trimble Zephyr Geodetic se sférickým krytem, IGS označení TRM41249.00 TZGD, výrobní číslo 68887.

Přijímač
Příjímač Trimble NetRS

Charakteristiky přijímače
dvoufrekvenční geodetický přijímač
GNSS systém:
GPS NAVSTAR
interval měření:
1 sekunda
výšková maska:
5 stupňů

Přijímač je napojen na staniční počítač a pomocí něj jsou pořizovány následující výstupy:
- datové soubory ve formátu RINEX, obsahující data z družic GPS NAVSTAR v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech. Tato data jsou v operačním centru využívána pro tvorbu všech odvozených typů dat.
- proud dat v reálném čase v 1 sekundovém taktu ve formátu RTCM.

Pro archivaci jsou dále pořizovány datové soubory ve formátu RINEX z družic GPS NAVSTAR v 30 sekundovém taktu v denních souborech.

Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě POL1: pol1.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.


Tok dat

Přijímač je připojen ke staničnímu počítači jednak ethernetovým spojením, jednak seriovou linkou, která je určena pro přenos RTCM dat v reálním čase. Ethernetové spojení je používáno pro řízení přijímače a přenos dat do firemního software GPSbase. Staniční počítač je stolní server přípojený do počítačové sítě.

V počítači běží několik programů: primárním programem je již zmíněný GPSbase od firmy Trimble, který měřená data ukládá na disk, odkud je program AUTOGEN odesílá do operačního centra ve formátu VESOG (včetně navigačních a případných meteorologických souborů). Data tedy nejsou stahována operačním centrem, nýbrž odesílána staničním počítačem.

Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu ze září 2003.

Zakrytí oblohy

Zpět na obsah stránky.

Meteorologický systém

Teplota, tlak a relativní vlhkost vzduchu jsou měřeny čidly v meteorologické budce umístěné ve výšce 2 metry nad trávníkem.

Na stanicích ECGN se opakovaně určuje i tíhové zrychlení, které je ovlivněno rozložením vody v půdě. Z toho důvodu se ze stanice odesílají též měření:
- úhrn srážek,
- vlhkost půdy ve třech hloubkách a
- výška hladiny vody v blízkém vrtu (připravuje se).

Meteorologická budka
Meteorologická budka

V meteorologické budce jsou umístěna čidla teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Čidla převádí měřené charakteristiky na elektrický proud. Závislost změny odporu některých látek na teplotě je využita pro měření teploty. Vlhkost je určována ze změny kapacity porézního materiálu a tlak je měřen při využití piezoelektrického jevu v křemíku.

Meteorologická čidla
Čidla v meteorologické budce (zleva tlak, vlhkost, teplota)

Charakteristiky meteorologických čidel
čidlo
výrobce
typ
výrobní číslo
rozsah
přesnost
teplota
Comet system s.r.o., Česká republika
NS500
9938002
-30 - +80 st. Celsia
0.3 st. Celsia
vlhkost
Comet system s.r.o., Česká republika
HG421.65
9943050
0 - 100 %
3 %
tlak
Cressto s.r.o., Česká republika
TMAG 518 R3F
1042/98
800 - 1200 hPa
0.3 hPa

Výstupní elektrický proud - nejen z meteorologických čidel, též z čidel vlhkosti půdy a (v budoucnu) výšky hladiny vody ve vrtu - je A/D převodníky DRAK3 resp. AD4RS firmy PaPouch s.r.o., Česká republika převáděn na digitální podobu a každých 10 resp. 15 minut odeslán do připojeného počítače, kde je přepočten do odpovídajích fyzikálních veličin a uložen. Úhrny srážek jsou zaznamenávany enzávislým systémem. Data z celé poslední hodiny jsou odeslána spolu s daty z GPS přijímače do operačního centra VESOG.

Zpět na obsah stránky.


Srážky

Pro měření úhrnů srážek je používán automatický srážkoměr. Srážky vstupují do horního trychtýře s přesně vymezenou vstupní plochou 500 mm2 a jsou vpuštěny na jednu ze dvojice lopatek. Po naplnění objemu lopatky dojde vahou vody k jejímu překlopení, které generuje impuls. Objem lopatky spolu se vstupní plochou trychtýře je vypočten tak, že jeden impuls odpovídá 0,1 mm srážek.

Srážkoměr
Srážkoměr

Srážkoměr je vybaven vyhříváním a v zimních měsících měří vodní objem pevných srážek (sněhu a ledu).

Zpět na obsah stránky.


Vlhkost půdy

Vlhkost půdy je sledována třemi čidly VIRRIB firmy AMET - sdružení Litschmann + Suchý v hloubkách 0,1; 0,4 a 0,9 metru.

Instalace VIRRIBů
Instalace jednoho z čidel vlhkosti půdy VIRRIB

Čidla měří změnu kapacity půdy vlivem změny vodivosti a tak převádí vlhkost půdy na elektrický proud, který je digitalizován převodníkem.

Zpět na obsah stránky.


Výška hladiny podzemní vody

Výška hladiny podzemní vody není prozatím měřena.


Zpět na obsah stránky.

Historie meteorologických čidel

Základní meteorologické parametry jsou na stanici měřeny nejméně od roku 2000.

31. října 2007
instalace čidel vlhkosti půdy VIRRIB

Zpět na obsah stránky.


Zpět Home
Poslední změna 29. I. 2010 Webmaster