Permanentní GNSS stanice VSBO
O stanici Souřadnice GNSS observace Historie GNSS Stabilizace
GNSS systém Tok dat Zakrytí oblohy Meteo systém Historie meteočidel Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11521M001
kód stanice VSBO
číslo v lokální síti 223

Permanentní GNSS stanice VSBO je provozována Vysokou školou báňskou - Technickou universitou Ostrava ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ).

Pohled na budovu s anténou Pohled na anténu ze střechy
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše budovy A, VŠB-TU Ostrava

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.


Zpět na obsah stránky.


Souřadnice bodu

S-JTSK
Y = 479133,747 m X = 1101052,120 m
B = 49 50 2,88317 N L = 18 9 55,53988 E
(Připojeno na okolní trigonometrické body z výběrové údržby.)

Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3916836,277 m Y = 1285051,108 m Z = 4851125,908 m
B = 49 50 0,64954 N L = 18 9 49,79879 E Hel = 340,894 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 298,20 m

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace bodu

Betonový pilíř je postaven na střeše budovy A Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava. Do pilíře je v úrovni horní plochy zapuštěna matka, do které je našroubován přípravek pro orientaci a centraci antény.

Detail referenčního bodu
Horní konec pilíře - referenční bod

Bod je definován jako průsečík svislé osy matky s horní plochou pilíře. Na šroubu je připevněn přípravek, na kterém je trvale připojena GNSS anténa.

Detail antény
Pohled na anténu na pilíři

Pilíř je postaven nad jednou z vnitřních nosných zdí budovy a tak prochází celou výškou budovy a je ukončen v jejích základech. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace

Náčrt umístění pilíře v budově A


Zpět na obsah stránky.

GNSS observace

Stanice byla vybudována pro výukové účely a výzkumné projekty v oblasti určování polohy a navigace. Měření na stanici budou též využívána pro sledování geodynamických pohybů v oblasti Ostravska a pro projekty v GPS meteorologii. Stanice je součástí České sítě permanentních stanic pro určování polohy - CZEPOS.

Každou sekundu jsou aparaturou na stanici zpracovány signály všech družic systémů GPS NAVSTAR a GLONASS, které jsou nad obzorem. Data ve formě pseudovzdáleností, doppler counts, fází a RTCM korekcí jsou buď ukládána do souboru nebo v prakticky reálném čase odeslána do NTRIP casteru v operačním centru.

Zpět na obsah stránky.


Historie GNSS

13. prosince 2004
stavebně předána stabilizace bodu VSBO

17. prosince 2004
zahájeno permanentní pozorování přijímačem Topcon GB-1000 a anténou Topcon CR3-GGD

Anténa Topcon CR3-GGD
Anténa Topcon CR3-GGD

18. června 2007
výměna přijímače Topcon GB-1000 za přijímač Topcon NetG3 a výměna antény Topcon CR3-GGD za anténu Topcon CR-G3

Zpět na obsah stránky.


GNSS systém

V současnosti je měřeno přijímačem Topcon NetG3, výrobní číslo 401-01166 a anténou Topcon CR-G3 se sférickým krytem, IGS označení TPSCR_G3 TPSH, výrobní číslo 383-0148.

Charakteristiky přijímače
dvoufrekvenční geodetický přijímač
GNSS systém:
GPS NAVSTAR+GLONASS (GALILEO capable)
interval měření:
1 sekunda
výšková maska:
0 stupňů

Počítač, přijímač a AD převodníky
Staniční počítač s přijímačem Topcon a krabicí s AD převodníky pro meteočidla

Přijímač je napojen na staniční počítač a pomocí něj jsou pořizovány následující výstupy:
- datové soubory ve formátu RINEX, obsahující data z družic GPS NAVSTAR a GLONASS v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech. Tato data jsou v operačním centru využívána pro tvorbu všech odvozených typů dat.
- proud dat v reálném čase v 1 sekundovém taktu ve formátu RTCM.

Pro archivaci jsou dále pořizovány:
- datové soubory ve formátu TPS (binární formát Topcon Positioning System) v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech a
- datové soubory ve formátu RINEX z družic GPS NAVSTAR a GLONASS v 30 sekundovém taktu v denních souborech.

Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě VSBO: vsbo.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.


Tok dat

Přijímač Topcon je umístěn ve skříni (RACKu), ve které je též umístěn staniční počítač a která je v počítačovém centru VŠB-TUO. Přijímač je připojen ke staničnímu počítači jednak seriovou linkou pro přenos real-time dat, jednak USB linkou pro řízení přijímače a přenos dat do firemního software PC-CDU. Staniční počítač od firmy Autocont je přes lokální počítačovou síť VŠB-TUO připojen do akademické sítě CESNET.

V počítači běží pod operačním systémem MS Windows 2000 několik programů: primárním programem je již zmíněný PC-CDU firmy Topcon, který měřená data ukládá na disk, odkud je program AUTOGEN odesílá do operačního centra ve formátu VESOG (včetně navigačních a meteorologických souborů). Data tedy nejsou stahována operačním centrem, nýbrž odesílána staničním počítačem. Real-time data, která vytváří přijímač, jsou počítačem pomocí NTRIP serveru přenášena na NTRIP caster v operačním centru. Na počítači dále běží program LOGMET pro záznam meteorologických dat.

Obrazovka
Obrazovka staničního počítače
s okny spuštěných programů


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu z prosince 2004. Na stanici VSBO je velmi málo překážek. Severně a jižně jsou umístěny konstrukce antén nejrůznějších komunikačních linek.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama

Zpět na obsah stránky.


Meteorologický systém

Teplota, tlak a relativní vlhkost vzduchu jsou měřeny na příložníku připevněném ke konstrukci schůdků k pilíři permanentní stanice VSBO na střeše budovy A Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava. Čidla jsou umístěna 2 metry nad úrovní střechy.

Pilíř a meteorologická čidla
Stanice VSBO a meteorologická čidla

Kombinované čidlo teploty a vlhkosti je umístěno v bílém antiradiačním krytu, čidlo tlaku je připevněno spolu se skříňkami přepěťových ochran ke konzoli.

Detail meteočidel
Detail meteočidel

Čidla převádí měřené charakteristiky na elektrický proud. Závislost změny odporu některých látek na teplotě je využita pro měření teploty. Vlhkost je určována ze změny kapacity porézního materiálu a tlak je měřen při využití piezoelektrického jevu v křemíku.

Charakteristiky meteorologických čidel
čidlo
výrobce
typ
výrobní číslo
rozsah
přesnost
teplota
Anemo s.r.o., Česká republika
TH99
TH904401
-30 - +70 st. Celsia
0.4 st. Celsia
vlhkost
0 - 100 %
2 %
tlak
Cressto s.r.o., Česká republika
TMAG 518 N4F
1999/04
800 - 1200 hPa
0.5 hPa

Výstupní elektrický proud je A/D převodníkem DRAK3 firmy PaPouch s.r.o., Česká republika převáděn na digitální podobu a každou minutu odeslán do připojeného počítače, kde je přepočten do odpovídajích fyzikálních veličin a uložen. Data z celé poslední hodiny jsou odeslána spolu s daty z GPS přijímače do operačního centra VESOG.

Grafy s meteorologickými daty jsou na stránce meteorologických měření.

Zpět na obsah stránky.


Historie meteorologických čidel

17. prosince 2004
zahájena meteorologická měření s čidly Anemo TH99 a Cressto TMAG 518 N4F

Zpět na obsah stránky.

Mapa

Foto okolí bodu
Fotografie okolí bodu

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 9. VIII. 2008 Webmaster