Název certifikované metodiky:

Metodika pro propojení bodů ZGS, stanic národního doplnění ECGN a stanic CZEPOS technologií GNSS

 

Autor metodiky:

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., Ing. Vratislav Filler, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

 

Cíl metodiky:

Návrh postupů pro propojení bodů Základní geodynamické sítě (ZGS), stanic CZEPOS a stanic národního doplnění Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) technologií GNSS  a jejich připojení na základní polohové bodové pole.

 

Vlastní popis metodiky:

Metodika definuje změny postupů prací v základním polohovém bodovém poli pro připojení bodů Základní geodynamické sítě, stanic sítě CZEPOS a stanic národního doplnění ECGN pomocí technologie GNSS. Definuje kritéria pro provádění velmi přesných geodetických měření včetně potřebné modifikace pracovních postupů a kritéria pro zpracování měření včetně doporučených periodicit. Pro určení polohy technologií GNSS na bodech ZGS stanovuje jako nejoptimálnější metodu dvojího statického měření.

 

Srovnání novosti postupů oproti původní metodice, případně zdůvodnění postupů, pokud se jedná o novou metodiku:

Zvláštnosti polohového připojení bodů ZGS nebyly dosud plně zakotveny v technických předpisech a metodikách. Vedle technologie měření se jedná zejména o způsob určování výšky antény při měření technologií GNSS. Z tohoto hlediska jde o původní práci, která vhodně doplňuje dosavadní práce.

 

Popis uplatnění certifikované metodiky, informace, pro koho je metodika určena a jak bude uplatněna:

Metodika je určena pro polohové připojení bodů ZGS a stanic ECGN, uplatněna bude především v resortu ČÚZK – v Zeměměřickém úřadě v Praze.

 

Přiřazení výsledku k řešenému úkolu:

Metodika byla vytvořena v rámci řešení veřejné zakázky programu BETA Technologické agentury České republiky – projektu TB02CUZK003 – „Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky“, řešitel Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

 

Smlouva na využití výsledku bude uzavřena mezi vlastníkem výsledku Technologickou agenturou České republiky a uživatelem Zeměměřickým úřadem v Praze. Smlouva o smlouvě budoucí na využití výsledku byla uzavřena pod č.j. ZÚ-04028/2016-13200 dne 11.12.2016.

 

Certifikační list metodiky vydal dne 13.12.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 pod č.j. ČUZK-18259/2016-22

 

Naskenovaný originál certifikačního listu metodiky