Název certifikované metodiky:

Metodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry

 

Autor metodiky:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

 

Cíl metodiky:

Metodika definuje postup absolutních měření tíhového zrychlení pro určení sezónních změn způsobených zejména hydrologickými vlivy. Vedle definice vhodných období pro měření se zabývá vyhodnocením výsledků a určením trendů a amplitud sezónních změn včetně statistického testování jejich významnosti.

Popis uplatnění certifikované metodiky, informace, pro koho je metodika určena a jak bude uplatněna:

Metodika je určena pro provádění opakovaných tíhových měření a jejich vyhodnocování, uplatněna bude především v resortu ČUZK v Zeměměřickém úřadě v Praze, oddělení gravimetrie, kde se zabývají opakovaným tíhovým měřením.

 

Přiřazení výsledku k řešenému úkolu:

Metodika byla vytvořena v rámci řešení veřejné zakázky programu BETA2 Technologické agentury České republiky – projektu TITSCUZK704 – „Zvýšení přesnosti a spolehlivosti určení tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech v ČR“ 

 

Smlouva na využití výsledku bude uzavřena mezi vlastníkem výsledku Technologickou agenturou České republiky a uživatelem Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, resp. Zeměměřickým úřadem v Praze.

Certifikační list metodiky vydal dne 20.12.2021 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 pod č.j. ČUZK-23832/2021

Originál certifikačního listu metodiky