Název certifikované metodiky:

Metodika postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení

 

Autor metodiky:

Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D., Ing. Miloš Vaľko, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

 

Cíl metodiky:

Metodika definuje postup nejvhodnějšího zpracování měření absolutními balistickými gravimetry včetně zavedení všech i nově určených oprav z přístrojových vlivů a vlivů okolního prostředí.

Popis uplatnění certifikované metodiky, informace, pro koho je metodika určena a jak bude uplatněna:

Metodika je určena pro zpracování absolutních tíhových měření, uplatněna bude především v resortu ČUZK v Zeměměřickém úřadě v Praze, oddělení gravimetrie a ve VÚGTK, v.v.i., kde se zabývají zpracováním absolutních měření tíhového zrychlení.

 

Přiřazení výsledku k řešenému úkolu:

Metodika byla vytvořena v rámci řešení veřejné zakázky programu BETA2 Technologické agentury České republiky – projektu TITSCUZK704 – „Zvýšení přesnosti a spolehlivosti určení tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech v ČR“ 

 

Smlouva na využití výsledku bude uzavřena mezi vlastníkem výsledku Technologickou agenturou České republiky a uživatelem Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, resp. Zeměměřickým úřadem v Praze.

Certifikační list metodiky vydal dne 20.12.2021 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 pod č.j. ČUZK-23833/2021

Originál certifikačního listu metodiky