Zkušební bodové pole GO Pecný
Účel Popis Stabilizace Zaměření Současný stav

Zpět Home


Účel

Zkušební bodové pole mělo sloužit výzkumným, kontrolním a výukovým účelům, umožnit zkoušky různých typů přístrojů, zácvik a ověření kvality observátorů, hodnocení nových metod práce a pomůcek a sledování dalších výzkumných problémů.

Důraz byl kladen na metody měření při budování podrobného bodového pole a mapování ve velkých měřítkách klasickými metodami.

Zpět na obsah stránky


Popis pole

Zkušební bodové pole bylo vybudováno jako součást Geodetické observatoře Pecný v letech 1961 a 1962. Skládá se z mikrotriangulační sítě, přesného polygonového pořadu a kalibrační základny.

Mikrotriangulační síť je složena z 13 bodů a je umístěna v prostoru Geodetické observatoře Skalka (u obce Kostelní Střímelice, 1 km severovýchodně od Geodetické observatoře Pecný) a v jejím okolí. Délky stran této trojúhelníkové sítě jsou od 100 m do 600 m, kde některé strany jsou ve strmém terénu, dlouhé strany měly sloužit pro testování elektronických dálkoměrů.

Přesný polygonový pořad vychází z mikrotriangulační sítě a vede lesním průsekem a po lesních cestách do areálu Geodetické observatoře Pecný. Má 15 stran o délce od 38 m do 128 m. Jeho celková délka je 1,3 km.

Kalibrační základna byla zřízena na poslední straně polygonového pořadu. Je tvořena 10 úseky o délce 4,7 m až 20 m. Celková délka základny je 99,7 m.

Mapa pole
Rozmístění bodů zkušebního bodového pole
Poznámka:
plný kroužek - bod nalezen v roce 1997
prázdný kroužek - zničený bod


Zpět na obsah stránky

Stabilizace

Všechny body zkušebního bodového pole byly stabilizovány žulovými hranoly rozměrů 15 x 15 x 70 cm na horním konci opracovanými do 20 cm. Na vrchní ploše jsou zasazeny dvě značky, z nichž jedna - mosazný konus s dirkou, označuje vlastní bod a druhá je hřebová nivelační značka typu III. Body jsou osazeny bez podzemní značky.

Obrázek stabilizace
Stabilizace bodu zkušebního pole

Body kalibrační základny jsou stabilizovány žulovými pilíři 25 x 25 x 185 cm, které jsou betonem pevně spojeny s žulovými hranoly a vyčnívají 120 cm nad terén. V horní ploše je osazen mosazný konus s dirkou.

Komparační základna
Kalibrační základna


Zpět na obsah stránky

Zaměření

Zaměření bylo provedeno tehdejšími nejpřesnějšími metodami. Vodorovné směry byly měřeny teodolity Wild T2 a T3. Krátké délky byly měřeny paralaktickou metodou vysoké přesnosti, delší délky pomocí elektrooptického dálkoměru Geodimeter NASM-2A.

Celá síť byla připojena do okolní trigonometrické sítě, zejména na trigonometrický bod Pecný.

Zpět na obsah stránky


Současný stav

Z celkového počtu 51 bodů jich bylo při revizi v roce 1997 nalezeno 41 neporušených. Ve schématu pole jsou zničené body označeny prázdnými kroužky. Zničeny byly body zejména polygonového pořadu. Zkušební bodové pole není používáno a tak je většina záměr zarostlá.

Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 18. II. 2010 Webmaster