Základní informace o VESOG
Definice Cíle Struktura

Zpět


Definice

Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS (VESOG) je služba pro podporu a provoz sítě permanentních stanic, na kterých jsou observovány signály globálních navigačních družicových systémů (Global Navigation Satellite System - GNSS).

Součástí sítě se mohou stát permanentní stanice GNSS, které splňují následující minimální kriteria:
- observace signálů GNSS jsou prováděny dvoufrekvenčními (a vícefrekvenčními) geodetickými aparaturami (tj. jsou získávany minimálně pseudovzdálenosti a fáze na frekvencích L1 a L2),
- jsou observovány alespoň družice systému GPS NAVSTAR, které jsou výše jak 15° nad horizontem,
- záznam dat je prováděn v intervalu 30 sekund nebo kratším, soubory s daty jsou dodávány do operačního centra v každou celou hodinu ve specifickém formátu VESOG,
- stanice byla zřízena a je provozována vědeckým či akademickým pracovištěm nebo pracovištěm, které pokrývá provoz stanice a dodávky dat do operačního centra z jiných zdrojů (nepožaduje zdroje od služby VESOG).

Zajištění převodu dat do specifického formátu VESOG je prováděno pomocí software, který je dodán operačním centrem při zařazení permanentní stanice do sítě.

Je velmi prospěšné, pokud permanentní stanice:
- zaznamenává mimo pseudovzdálenosti a fáze také Doppler counts a síly signálu,
- pozoruje také další globální navigační družicové systémy - např. GLONASS, Galileo, BeiDou,
- provádí měření i na dalších frekvencích (např. L5),
- je vybavena sadou meteorologických čidel pro záznam teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu,
- odesílá data v reálném čase,
- výšková maska pro příjem družic je nižší - v závislosti na místních podmínkách může být snížena až na 0°,
- pořizuje data v intervalu záznamu 1 sekunda.

Data z permanentní stanice jsou jednak používána v operačním centru pro výpočet souřadnic stanice, jednak jsou distribuována podle požadavků vědeckých projektů do datových resp. zpracovatelských center projektů, do kterých je stanice zařazena. Uživatelům mimo instituci, která stanici provozuje a mimo operační centrum, jsou zpřístupněna pouze data, jejichž zpřístupnění povolil provozovatel stanice.

I přes stanovené požadavky je síť velice různorodá - používají se různé přijímače a antény, na provozu se podílejí různé instituce. Snahou VESOG je i přes tuto různorodost získávat vysoce kvalitní data. To předpokládá zajištění kompatibility pomocí jednotných formátů dat a určení (pokud možno) individuálních poloh fázových center antén.

Zpět na obsah stránky.


Cíle

Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS slouží :
- k efektivnímu využití potenciálu permanentních stanic GNSS pro výzkumné, experimentální a demonstrační (výukové) účely,
- k získávání kompletních nepřerušovaných řad měřených signálů - dat - zajištěním provozu stanic pomocí centrálního dohledu a kontroly kvality dat,
- k získávání co nejkvalitnějších dat pomocí zavádění nejpřesnějších způsobů pořizování dat, jejich distribuce a zpracování na podkladě zkušeností z celosvětové vědecké sítě Mezinárodní GNSS služby (International GNSS Service - IGS),
- k řešení společných projektů, které jsou iniciovány alespoň dvěmi institucemi zapojenými do VESOG.

Zpět na obsah stránky.

Struktura

Struktura VESOG je hiearchická. Permanentní stanice pořizují data, která ve stanovených formátech a ve stanovených intervalech zasílají do operačního centra. V operačním centru jsou data zkontrolována a jsou dána k dispozici stanoveným uživatelům resp. vstupují do zpracování podle potřeb vědeckých projektů.


Struktura VESOG


Každou část sítě (permanentní stanici resp. operační centrum) provozuje jedna z institucí, které provozují síť. Řešení záležitostí souvisejících s provozem je prováděno na základě vzájemného konsensu nebo uzavřené dohody. Hlavním cílem je pořizovat co nejkvalitnější data pro vědecké projekty.

Zpět na obsah stránky.
Zpět
Poslední revize 17. II. 2016 Webmaster