Zkušební fotogrammetrické bodové pole Pecný
Účel Popis Stabilizace a zaměření Stav

Zpět Home


Účel

Zkušební fotogrammetrické bodové pole mělo sloužit výzkumným účelům ve fotogrammetrii a to zejména:
- k určení nejvhodnějšího druhu letecké měřické komory se zřetelem na druh fotogrammetrických prací a k ověřování jakosti a činnosti užívaných leteckých komor,
- k ověření vlivu a určení nejvhodnějšího druhu negativního materiálu pro práce vyhodnocovací a pro interpretaci leteckých snímků,
- k ověření přesnosti vyhodnocovacích strojů a k ověření práce vyhodnocovatelů,
- k prověření užívaných nebo uvažovaných technologických postupů pro práce fotoletecké, klasifikační a vyhodnocovací.

Zpět na obsah stránky

Popis pole

Za zkušební pole bylo zvoleno území o rozměrech 2,5 x 2,5 km tj. území o výměře 4 mapových listů v měřítku 1:2000. Hustota bodů byla stanovena z požadavku, aby na snímkové dvojici v měřítku 1 : 8500 s 60% podélným a 30% příčným překrytem bylo zobrazeno asi 40 bodů. Průměrná vzdálenost bodů je 140 m.

Území má tvar obdélníka, na severozápadě pokrývající území obce Kostelní Střímelice, na severovýchodě obec Hradec, na jihovýchodě se táhne na začátek obce Stříbrná Skalice, na jihu pokrývá Hradové Střímelice a svým jihozápadním rohem končí u obce Ondřejov.

Mapa pole
Rozmístění bodů po obnově v roce 1983
Poznámka:
plný kroužek - bod nalezen v roce 1997
prázdný kroužek - nenalezený bod

Bodové pole je zvoleno v terénu většinou volném, jen v západní části je terén porostlý smíšeným hustým lesem. Jinak se vyskytuje porost podél komunikací a poblíž vesnic. Terén položený nejvýše v severozápadní části bodového pole spadá prudce ve směru východním a jihovýchodním a pokračuje zvlněnou pahorkatinou až k okraji území. V severozápadní části je mnoho drobných pastvin, skalek a vysokých mezí, které do značné míry zaručují neproměnlivost terénních poměrů po delší dobu. Ve východní polovině území jsou veliké hony polí a luk, a lze předpokládat, že vytvoření těchto honů je dokončeno a pro příští dobu neměnné. Rovněž komunikační síť je ustálena. V jižní a hlavně pak v jihozápadní části je terén značně členitý s většími výškovými rozdíly.

Zpět na obsah stránky

Stabilizace a zaměření

Před zaměřením jednotlivých bodů bodového pole byla stávající trigonometrická síť zhuštěna 21 zhušťovacími body zaměřenými protínáním vpřed a několika délkami měřenými elektrooptickým dálkoměrem. Ostatní body bodového pole byly určeny protínáním a body v silně zarostlém prostoru nebo v místních tratích i polygonovými pořady. Do zkušebního fotogrammetrického bodového pole bylo zařazeno i 12 bodů zkušebního bodového pole Pecný, které patří do mikrotriangulační sítě.

Výškově byly body určeny technickou nivelací na nejbližší nivelační body. Pro tyto účely byl zřízen nivelační pořad zaměřený přesnou nivelací, který vede po severním a východním okraji bodového pole.

Stabilizace bodu
Ukázka stabilizace bodu

Body byly stabilizovány žulovými hranoly 16 x 16 x 80 cm s křížkem. Jako podzemní stabilizace bylo použito skleněných desek 16 x 16 x 3 cm s křížkem. Zkušťovací body mají místo skleněné desky žulovou desku. U bodů, kde je nebezpečí porušení stabilizace, bylo použito skleněné desky 16 x 16 x 3 cm a aluminiové desky 40 x 40 x 0,3 cm umístěné v hloubce asi 60 cm.

Zpět na obsah stránky

Stav pole

Zkušební fotogrammetrické bodové pole bylo vybudováno v letech 1962 a 1963. Celkově obsahovalo 292 bodů. V šedesátých letech byla vykonávána pravidelná údržba, při které byly obnovovány zničené body. Byla přerušena v roce 1970.

V roce 1983 byla provedena kompletní obnova pole (vyjma severní části). Při obnově nebyly nové body opatřovány podzemními značkami. Obnovené pole obsahovalo 182 bodů. Některé body byly opatřeny trvalou fotogrammetrickou signalizací, která bývala bíle natřena.

Bod se signalizací
Bod s trvalou signalizací

Při přehlídce v roce 1997 bylo nalezeno 72 bodů.

Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 18. II. 2010 Webmaster