Operační centrum sítě
Úkoly Přenos RINEXů Archív NTRIP Caster

Zpět


Úkoly

Operační centrum zajišťuje ve spolupráci s provozovateli permanentních stanic provoz celé sítě VESOG. Činnosti operačního centra zajišťuje VÚGTK. Centrum je situováno na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově. Operační centrum bylo spuštěno 17. prosince 2004 - v okamžiku zahájení provozu první permanentní stanice - VSBO v Ostravě.

Mezi úkoly operačního centra patří:
- dohled na provoz permanentních stanic sítě,
- shromažďování dat ze stanic, jejich kontrola, přeformátování a rozeslání do stanovených datových center,
- archivace dat z permanentních stanic,
- výdej dat z permanentních stanic podle omezení stanovených provozovateli stanic.

Zpět na obsah stránky.


Přenos RINEX souborů

Operační centrum je místem, kterým prochází data ze všech stanic sítě. Jeho nejdůležitější činnost (shromažďování, kontrola a rozesílání dat) je proto prováděna na dvou počítačích - jeden je primární a druhý záložní. Archív aktuálních dat je veden pouze na primárním počítači.

Způsob dopravy RINEXových souborů z permanentních stanic do operačního centra je také dvojí:
- buď počítač na stanici odesílá data sám do operačního centra (buď na primární nebo na záložní počítač),
- nebo počítače operačního centra nahlíží na počítač na stanici a stahují nová data.
Poznámka: na většině stanic s novými, moderními přijímači je funkce staničního počítače integrována do GNSS přijímače.

Data z permanentní stanice jsou rozbalena, je provedena jejich kontrola, pak jsou převedena do formátu Compact RINEX (pro observační data) nebo RINEX (pro navigační nebo meteo data) a potom jsou zabalena programem compress. Takto upravená data jsou uložena do archívu. Z archívu jsou data z vybraných stanic odesílána do stanovených datových center. V některých případech je měněn způsob upravy dat podle požadavků datových center (např. observační data v běžném RINEXu zabalena programem ZIP).

Schéma toku dat, pokud stanice odesílá
Schéma toku dat ze stanice, která data odesílá do operačního centra

Schéma toku dat, pokud stahuje centrum
Schéma toku dat ze stanice, kde data stahuje operační centrum

Pro každou stanici je stanoveno, do kterých datových center jsou její data zasílána. Závisí to na tom, do kterých projektů je stanice zapojena.

Zpět na obsah stránky.


Archív

Archív aktuálních dat je vytvářen v rámci procesu získávání dat z permanentních stanic a jejich odesílání do stanovených datových center. Z tohoto archívu se také vytvářejí případná veřejně přístupná data.

Povinností operačního centra je též uchovávání primárních binárních dat z permanentních stanic sítě VESOG. Tato data jsou získávána ze stanic souběžně s daty ve formátu VESOG a do okamžiku archivace do datového úložiště jsou tato data také uložena v archívu aktuálních dat.

Dlouhodobé uchovávání dat se provádí v datovém úložišti. V současnosti jsou do datového úložiště převáděna CD-R media 700 MB, která byla dříve používána pro archivaci. Data z každé stanice jsou archivována dvakrát - jsou archivována primární binární data a jako záloha jsou archivována RINEX data.


Zpět na obsah stránky.


NTRIP Caster

Některé permanentní stanice v síti VESOG produkují též data v reálném čase. Pro jejich zpřístupnění je využívána technologie NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), která byla vyvinuta v Bundesamt fur Kartographie und Geodasie a je detailně popsána na http://igs.bkg.bund.de/index_ntrip.htm.

Produkovány jsou RTCM data buď pro DGPS (diferenční GPS) nebo pro RTK (Real-Time Kinematic). Data vytváří GNSS přijímač umístěný na stanici a posílá je (obvykle seriovou linkou) do staničního počítače, kde je NTRIP software (NTRIP server) naformátuje a pošle do NTRIP casteru, kde jsou duplikáty došlých dat zaslány všem uživatelům, kteří jsou přihlášeni k odběru dat z dané stanice (k odběru používají program NTRIP klient). Některé moderní přijímače mají přímo zabudovaný NTRIP server a odesílají RTCM data přímo na NTRIP caster (bez využití staničního počítače).

Schéma toku real-time dat
Schéma posílání real-time dat

Distribuční software - NTRIP caster - provozuje operační centrum VESOG. Na stránce real-time dat je popsáno, jak se stát uživatelem.


Zpět na obsah stránky.


Zpět
Poslední revize 5. VI. 2018 Webmaster