Testovací základna pro GPS
Účel Informace o kalibraci GNSS Popis Zaměření

Zpět Home


Účel

Testovací základna byla vybudována v letech 1999 až 2001 pro:
- ověření metodiky měření aparaturami GNSS a jeho softwarového zpracování při pracích pro resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
- ověření správné funkce GNSS přijímačů a antén - kalibraci aparatur GNSS,
- určování fázových center antén.

Největší předpokládané využití je zejména v oblasti kalibrací aparatur.

Zpět na obsah stránky


Důležité informace pro kalibraci GNSS aparatur

Kalibrace aparatur GNSS v rámci Metrologického řádu ČÚZK je možno provádět na testovací základně pro GPS Skalka. Uživatel kalibrovaného komplexu (antény a přijímače GNSS s příslušenstvím) provede zaměření obvykle všech bodů testovací základny svou metodou měření (tj. tak, jak běžně měří) a naměřená data zpracuje svým softwarem (pokud z metody měření nevyplývá zpracování dat přímo přijímačem) do podoby souřadnic v ETRS89 (platné realizaci). Získané souřadnice předá správci základny, který provede porovnání a vystavení kalibračního listu. Pro zpracování svého měření může - podle metody měření - uživatel obdržet souřadnice některých bodů základny, které použije jako připojovací. V případě, že uživatel používá GNSS aparaturu k více metodám měření a chce mít kalibrovány všechny metody, musí provést výše uvedený postup pro každou z metod. Kalibrační list je vystaven jeden pro jeden kalibrovaný komplex a má oddíly podle jednotlivých kalibrovaných metod.

Před použitím testovací základny pro GPS je třeba se dohodnout na Geodetické observatoři Pecný (dojednat požadované testy, zapůjčení šroubů a klíčů, zajistit čas pro použití základny).

Odkaz na kontaktní informace na hlavní stránce.

Aktuální ceník kalibrací GNSS.

Informace k bodům základny

Detailní plán vnitřní základny
Informace o bodu 11
Informace o bodu 12
Informace o bodu 13
Informace o bodu 14
Informace o bodu 15
Informace o bodu 31
Informace o bodu 32
Informace o bodu 33
Informace o bodu 34
Informace o bodu 35


Zpět na obsah stránky

Popis základny

Základna se skládá ze tří částí (vnitřní, vnější a navazovací základna), které se liší svou stabilizací a rozmístěním.

Vnitřní základna

Je stabilizována pěti pilíři opatřenými nucenou centrací, která umožňuje upnutí nejrůznějších typů antén pomocí šroubů vkládaných do pevné části nucené centrace.

Dvojice pilířů vnitřní základny
Dvojice pilířů vnitřní základny

Detail nucené centrace
Detail nucené centrace

Tato část základny je umístěna v areálu geodetické observatoře Skalka. Dva pilíře jsou umístěny 3,5 metru od sebe a mají sloužit k testům se záměnami přijímačů a antén. Ostatní pilíře jsou vzájemně vzdáleny od 50 do 100 metrů. Jejich rozmístění je dáno terénními možnostmi, požadavkem volného horizontu od 10 stupnů a zajištěním většího výškového rozdílu (až 150 m).

Vnitřní základna
Pilíře vnitřní základny

Na schématu jsou označeny červenými kolečky a čísly od 11 do 15.

Mapa základny
Schéma rozložení bodů testovací základny pro GPS

Vnější základna

Je stabilizována běžnými žulovými hranoly s vyznačením polohy bodu mosazným válečkem.

Stabilizace bodu vnější sítě
Stabilizace bodu vnější sítě

Jako body základny byly vybrány již stabilizované body: tři pocházejí ze zkušebního fotogrammetrického bodového pole, jeden je trigonometrický bod ze základního polohového bodového pole a jeden je nivelační bod, stabilizovaný nivelačním kamenem.

Body jsou rozmístěny v různých vzdálenostech a s různým převýšením vůči bodům vnitřní základny. Nejbližší bod je 50 metrů od vnitřní základny, další jsou vzdálené 150 m, 500 m, 1 km a 11 km od základny.

Na schématu jsou označeny modrými kolečky a čísly od 31 do 35.

Účelem této části základny je testování způsobů zaměřování bodů a testování způsobů zpracování a kvality zpracovatelských softwérů.

Navazovací základna

Slouží k navázání základny do souřadnicového systému ETRF. Je složena ze tří bodů:
- z bodu IGS a EUREF permanentní služby GPS,

Pohled na bod permanentní služby
Bod permanentní služby a excentrický bod

- z excentrického bodu na vrcholu věže, který také slouží k umístění další aparatury (na schématu trigonometrického bodu je označen jako bod A). Tento bod je od roku 2009 nepoužitelný, protože byla na věž instalována kopule.

Bod na vrcholu věže s aparaturou GPS
Bod na vrcholu věže s aparaturou GPS

Na schématu jsou označeny černými kolečky.


Zpět na obsah stránky

Prvotní zaměření

V roce 2000 byla celá základna zaměřena GPS a to statickou metodou. Ve vnitřní síti byly měřeny čtyři 24-hodinové seance. Ve vnější síti bylo měřeno 3 až 8 hodin v jedné seanci a každý bod byl zaměřen alespoň třikrát. Při měření bylo použito 10 aparatur GPS, které (mimo navazovací základny) byly střídány.

Měření GPS na pilířích vnitřní základny
Měření GPS na pilířích vnitřní základny

Vnitřní základna a dva nejbližší body vnější základny byly zaměřeny ještě pozemními metodami. Teodolity byly měřeny vodorové směry a zenitové úhly. Pro určení délek byly použity elektrooptické dálkoměry a paralaktická metoda vysoké přesnosti.

Měření délek paralaktickou metodou vysoké přesnosti
Měření délek paralaktickou metodou vysoké přesnosti

Výsledky zpracování GPS jsou v souřadnicovém systému ETRF89 a také transformované do systému JTSK. Výsledky zpracování klasických metod jsou jednak v systému JTSK a výškovém systému Bpv a jednak v lokální souřadnicové soustavě - pro porovnání klasického a GPS zaměření.

Základna je opětovně zaměřována GPS i klasickými metodami. V roce 2009 byla vyhlášena jako referenční etalon polohy.

Zpět na obsah stránky


Zpět Home
Poslední změna 18. I. 2013 Webmaster